************************************************
************************************************

Unfortunately, this site has restricted functionality as this browser does not support the HTML button formaction attribute.

Unfortunately, this site has restricted functionality as this browser has HTML web storage turned off.

1 of 358 files fighting for fun

2001 February

Nfo footer say 2002, but the release is from 2001.
  • Text / NFO file or scene release
[+] Configuration Copy text
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@WWWWWWWWWWBBB00088ZZZZaa22222222SSSSSSSSSSSSS222aaZZ88BW @@@@@@@@@@@@@@@@@@@WWW@@W@WWBBBBB0088ZZa222SSSXSXXXXX777777777rr77rrrrrrr77XS2ZW @@@@@@@@@@@@@@@@W@@W@@WWWWWWBBBB0008ZZaa222SSXXXX7X77rrrrr;;;;;;;;;;;r;;;rrr7X2B @@@@@@@@@@@@@W@W@WWW@WWWBBBBBBBB00Z2X77ri;;rX7XX7rrrr;r;ri;;;;ii;iiiiiii;;;;r7S0 @@@@@@@@@@@@@@@@@@WWWWWWBBBWBBB0ZZaZW@M@B87::i;77rrr;;;;:i:,,:,::::i:iiiiii;;rX8 @@@@@@@@@@@@@@W@@W@WWWWWBWWBBBB00W@@WWW@MMMMZi.;ir;;ii ,,:::::iiii7Z @@@@@@@@@@@@@WWWWWWWWWWWBWBBBB0BWWBBWWWBBWWMMMr.:;r;i .Z@MM@W0ZS; .,,,,::ii;a @@@@@@@@@@@@@@@WWWWWWBWBWWBB0BBWWWW@[email protected];: MMMMMMMMMMMMM: ..,,,:,::;a @@@W@W@@@@@@@WWWWWWWWBBWWBBBBWBBBB07 0B088B00WMM. XMMW@@@WBBB0@MM; :,,.,,,:;2 @@@@@@@@@WWWWWWWWWBWWWBBWBBBBBBBBBaS8MBW@M@WWMMM: XMMM@aSZ88BBBB0WMMi ,...,.,,iS @@@@@@W@@@WWWWWWWWBWWWBBBBBBWBBBB00MMMMMMBZ8@MMB 8MM@Ba:,,rS0BBBBMM ....,.,,iS @@@@@@WWWWWWWWWWWWWWWBWBBBBWBWBBWBWBBB@@W0Z0W@ MMWBBBX; .7WWBBMM .,...,.,,iS @@@WWWWWWWWWWWWWWWWWWBBBWW@@WWWBBBBBBWa,;28B@MB, 8MMWW@0a .2MWBWM@ .......,.,,:S @@WWWWWWWWWWWWWWBBBBBBBBWB8MM@WW@@@M@@WBMMMMMM;.: iMMMMM0 .ZMBBMM ,.,......,::S @@W@W@WWWWWWWWWWWWWBBBWW@8r 2MW@MMM@WMMMMMMM2..;i, :0MMW.SW@BWM ,,........,:S @@WWWWWWWWWWBWWWBBWBBBWW0B8 7XaMWaS2XX777;:.,;;r;;i ;MMMZMM@BMM .,...,,.....:S @@@WWWWWWWWBWWBWWBBBWB8Zaa0BMWMMMZaZ2a2XXX7XX7rr;;;i 8MS: SM@@MM .,,,.....,,.:S @@@WWWBWBBBWWWWB08BB0ZaZZ8MMM88@B2aaZ222SSXXX777r;;: Z; 2 ZMM ,...,....,.,:S @WWWWWBWWWWWWBZ2BWB8800BMMMMXXXSX2Z2222S2SSXX7rrrr;,.0r ;WS MMW .:,,...,.,,,,:S @WWWWBWWWB8ZZXX@@0Z80WMMMMairSSXX7S2aaSSSXXXX77r7r;,;MZSXMM7MM; ,,,,,,,...,,,:S @[email protected];7SSSSSXXXX77rrr,2MW22MMMMX ,:::,,,,,,,,,::S @WWWB0Zaa2X;[email protected]@[email protected],:arXa28MM; ::::,,,,,,,,,,:i2 @WWB08a2S;iWM02Z8MMa. XMWZ7, r2a80MMa,:;777777777;i78X70a;MM :ii::,,,,,,,::::iS @W@W8Z2Si;MWZa2aMMM iMZ2r .X08888WMMWi.;r7r77r7;;SZr;8ai8MZ :;;iiiii:ii:::i;i;2 @WWB8ZX:iMMZ0BZ0MM, :8B2Z80@WB8ZZ0BMMMMi,7rrr;ri;aa7:a2riMM ,r;;;;;;;;;iiiii;rra @[email protected]@MM. [email protected];r;i;2aXiXa7iXMX ;7rrrrrr;;;;;;;;rrXZ @WWZ7,aM828Z8BMM, @WaZ808ZZ0aaWMMMWMMM0 ;r;i;72a7r,72rrMM ir777777rrrr7777777X8 M@BSiZMWB@WZBMM7 r@MXX8082Sa,X@MMMMMMMM: i;7XSSX;ii:XXr@M, r77rr777777777rXXXXX8 @BZi0MM@B0BWWMM ZMBr7ZZ22a00BMMMMMMMMMS Xa2S7r;i,,;S2Z0MM rrrr777rr7777XX7SSXS20 MBSSMMBZ222X7ZB0WZ2rZBZ0@BWB@MMW0888ZSiXX77i,:ii;SBMMMMW,:r777777777X77XX7XXXS20 M0;0M088Z88a2a28BBBMMMM@02Srr;,. ..,,, ,XX;;XaBMMMMBi..:777777777X7XXXXXX2SS220 @8i@@ZaZZZaa2aZB2S200W0S;;;i:,.:;ii:,. i2Z7X8MMMMMS .irrX777777XXXXXXXXSXSSS2aB MSiM0a22SX72800Z2S7SaZ7i;rrr;7XaSX7XXSS8@BWMMMMZi :;r77r777XXXXXXXXXXSSSX2SS220 WiSMZZ22X7200a2SSXXSS7irX7XS28B0S22228WMMMMM8: ,ir77777777XX7XXXXXXXXXSSXSS22aB 0i@MW08Z2ZWZS7XXXXSaSXXSS2aa0B82X28MMMMMMS: :i;r777XXX7XXXXXXXXXXXXXSXSSX2SS2aB aZMW08ZZZ0WaSZ8aa8888880BWW@WMMMMMMM0X: ,i;rr7777X7XXX7X7XXXXXXXXXXSSSSS222aaB 20MM8Za8Z8WBB88Z0WB00WMMMM@MMMSii:. .:i;rr777777777777XXXXXXXXXXXSXXSSSS2222aB a;MM0Za@W00BWaaZ88a2Z0W@@@MMMi ,. ,;i ,;ri. ,;XS2222ZB Z MMBZ2BB0aa8XS2SXXX2Z8Za8MMM .;.8MMMMMMMMMMS XMMMMMMMMMMMi:0MMMMMMMMMMW;22S22Z0 8 WMB820880W@8aXXSa8082X2BMMM ir ZMMMMMMMMMMZ ;MMMMMMMMMMM:.8MMMMMMMMMMMrXa222ZB 8 0M08Z080B0BMM0a2a22XSZ@MMMM ;; 2MMM2 .,iMMMM .;,aMMM@ i72222aZB 8 ZM0BWW08ZZZ0@MW0Z2ZZBMMMMMW ;; 2M@MMZBBBMr;iiMMMMB0WWMM,X,aMMMMZBWWMZi2SS2aZZB Z,XMWW@WZZaaaZZ0@M@WMMMMMM@Mr rr 2MMMMMMMMM8i:iMMMMMMMMMM:X:aMMMMMMMMMM;22222Z8B Zi.MMB@@008ZZZZ0WMMMMMMMMMMM .rr 2MMM0 7;iMMMM, :iS:aMMMM ;X2Sa2aZ8B a7 MMW@MBBB00008888Z80B0W@MM :rr 2MMMM ir77r7iiMMMMX:XX7XXS:ZMMMM SS2X2SS2aaZZ8B a7 aM@@MBBBB088888ZZ880WMMMM i7r,WMMMM:i7X7XXr7MMMMZiXSSSSSiBMMMM:XS2S22222aZ80B 27.:MMWMWWWWW0800B0W@@MMMMMZ 77r:;2;SXirXXXXXr;2XXarrSSSSSS7XZXSZiSSS2S2aaZZ888B 27i @M@W@WWWWBWW000BBWWMMMMa rr7;i...,r7XXXXXXri::irXSSSS2SS7;iirXS22SaaZZZ8880B S7; rMMWM@BWWB0BWWBWW@@MMMMM ;rr77777XX7XXXXXXSXSSSSSSSSSSSSSSS222222aZZZ88Z888B X7ri 0MWMWWBW@WBBWW@@MMMM@MM,;77r7777XXXXXXXXXXXXXXXSSSSSS2SSS2SSS222aZZ8888880B Sr7; ;MW@@WBBWWWWWWWMMMMMMMM ;rX77XXXXXXXXXXXXSXSSSSSSSSSSSSSSSS222aZZ8888Z8880B 277; XMW@@@WWWWW@@MMMMM@MMM, 7X7XX7XXXXXXXXSSSSSSSSSSSSSSSSS2S22aaZZZZZZZZZ8888B 2rri 0MW@@@@W@MM@@MMMMMMMM, 7777XX7XXXXXXXXSSSXSSSSSSSSSS2SS22S2aaaZZZZZZZ88880B 277;7MMWW@MMM@@@MMM@MMMMMX ;r777XX7XXXXXSSSSSSSSSSSSSS222222aaZZ888888888880880B ...::[ FiGHTiNG FOR FUN ]::.. ...::[ LE CRACKiNG FRANCAiS ]::... DeskSaver 3.01 (c) ┌──────────────────────────────────═╦═─────────────────────────────────┐ │ Supplieur... [ FiGHTiNG FOR FUN ] ║ Type....... [ Crack ] │ │ Crackeur.... [ Rebel ] ║ Date....... [ 20/02/01 ] │ │ Testeur..... [ FiGHTiNG FOR FUN ] ║ OS......... [ Windows 9x ] │ │ Packageur....[ Bono ] ║ Langage.... [ Anglais ] │ │ Protection.. [ Trial ] ║ Taille..... [ 1 x 2.88 Mo ] │ ├──────────────────────────────────═╩═─────────────────────────────────┤ │ Necessite : [ Un PC avec Windows. ] │ └───────────────────═╦═───────────────────────────═╦═──────────────────┘ ║ ║ ┌───────────────────═╩═───────────────────────────═╩═──────────────────┐ │ Web : [ http:// ] │ └──────────────────────────────────═╦═─────────────────────────────────┘ ║ ┌──────═╩═───────┐ ┌───────────────────────────┤ iNFORMATiONS ├─────────────────────────┐ └────────────────┘ ┌────────────────┐ ┌───────────────────────────┤ iNSTALLATiON ├─────────────────────────┐ └────────────────┘ 1-) Installez le logiciel. 2-) Appliquez le patch. ┌────────────────┐ ┌───────────────────────────┤ CONTACTS ├─────────────────────────┐ └────────────────┘ Vous pouvez nous contacter par differents moyens que voici : #WEB : http://www.fighting-for-fun.fr.st #E-Mail : [email protected] #iRC : et.encore.moins.de.serveur.irc ┌────────────────┐ ┌───────────────────────────┤ REMERCiEMENTS ├─────────────────────────┐ │ └────────────────┘ │ │ ♦ REMERCiEMENTS A TOUTE LA SCENE FRANCAiSE ♦ │ └───────────────────────────────────╦──────────────────────────────────┘ ║ ┌──────────────────═╩═──────────────────┐ │ NFO PAR FiGHTiNG FOR FUN - 21/04/2002 │ └───────────────────────────────────────┘
81x104 Font
81