************************************************
************************************************

Unfortunately, this site has restricted functionality as this browser does not support the HTML button formaction attribute.

Unfortunately, this site has restricted functionality as this browser has HTML web storage turned off.

9 of 9 files datacrawler bbs

1996 November 24

  • Amiga Text / BBS
[+] Configuration Copy text
____/\_______/\_____/\_____/\ .----\_ \_ _/ \ _/----. : / \ \ _|_ \__/ \__/_|_ \ : ! / / \\_ \/ \ \_ \ . `----\_____ /_|_ /\__ /___|_ /----' \/ \/ \/ \/ _____/\______/\______/\_/\ /\_____/\ ____/\ ______/\ .----\_ \_ \ _/_ \/\/ _/_ \\_ \\_ \----. . / \__// / / _|_ \ / / \ \ / _/_/ --\/ / / ! ! / / \ \___/\ \_ \ \ / \ / \ --\ \___/\ . `----\_____ /__|_ /__|_ /__ /\__ /_____ /____ /__|_ /----' \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ úù- kARPOV pRODUCTiONS wHQ - lEOSOFT wHQ -ùú úù- cANDY mEMBER bOARD -ùú úù- dEFIANCE dISTRO - dSK dISTRO -ùú úù- zEN dISTRO - tINY tOONS dISTRO -ùú úù- sTRANGE dISTRO - eXTRAVANGAJA dISTRO -ùú úù- oCEANIC rECORDS dISTRO - sHAMO kORPO dISTRO -ùú úù- jINRIKISHA dISTRO - hEMOROiDS aMIGA sECTION dISTRO -ùú úù- aRT - pPE - dEMOZ - uFOZ - mUZAK - gFX - sCIFI.. -ùú úù- nODE oNE iZ 03.80780508 - nODE tWO iZ 03.80N0T4YA -ùú úù- rUNNiNG pCBOARD - 24/24 - uSR 33k6 - nO rATiO -ùú úù- sYSOP dARKY' - cOSYSOP iZNOGOUD -ùú úù- jUST gIVA kALL tA dATA cRAWLER bBS! -ùú
80x28 Font
80